Dedehtml.com

织梦文章内容屏蔽替换词语多个敏感字词

摘要:织梦文章内容屏蔽替换词语多个敏感字词

后台-系统-基本参数-互动设置-替换词语,这个是用于评论和会员投稿,网站后台添加的文章是不受制于这里的,我们可以直接在模板标签里runphp字符串替换

文章内容页标签写法

{dede:field.body runphp=yes}
global $cfg_replacestr;
@me = preg_replace("#{$cfg_replacestr}#i", "***", @me);
{/dede:field.body}
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。https://www.dedehtml.com/notes/dede-replacestr.html
(7)
打赏 微信扫一扫 微信 支付宝 QQ 扫码打赏