Dedehtml.com

织梦时间格式实现XX秒前、XX分钟前、XX天前

摘要:织梦时间格式实现XX秒前、XX分钟前、XX天前

打开 /include/extend.func.php 在最下面加入个方法

/**
 * 时间美化
 *
 * @access  public
 * @param   string $time 	时间戳
 * @return  string
 */
if(!function_exists('tranTime'))
{
	function tranTime($time)
	{
		$rtime = date("m-d H:i",$time);
		$htime = date("H:i",$time);
		$etime = time() - $time;
		if ($etime < 1) return '刚刚';
		$interval = array (
			12 * 30 * 24 * 60 * 60 => ' 年 前',
			30 * 24 * 60 * 60    => ' 个 月 前',
			7 * 24 * 60 * 60    => ' 周 前',
			24 * 60 * 60      => ' 天 前',
			60 * 60         => ' 小 时 前',
			60           => ' 分 钟 前',
			1            => ' 秒 前'
		);
		foreach($interval as $secs => $str)
		{
			$d = $etime / $secs;
			if($d >= 1)
			{
				$r = round($d);
				return $r . $str;
			}
		};
	}
}

调用标签写法

首页/列表页

[field:pubdate function="tranTime(@me)"/]

内容页

{dede:field.pubdate function="tranTime(@me)"/}

如果你的时间格式是 2018-10-10 这种正常时间,那要这样写调用标签

[field:pubdate function="tranTime(GetMkTime(@me))"/]
{dede:field.pubdate function="tranTime(GetMkTime(@me))"/}
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。https://www.dedehtml.com/notes/dede-trantime.html
(5)
打赏 微信扫一扫 微信 支付宝 QQ 扫码打赏